Vedtægter for Skytteforeningen Krudttønden.

§ 1.
Foreningens navn er Skytteforeningen Krudttønden stiftet den 15. december 2000 med hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er ved skydning som idræt og anden kulturel virke, at fremme det folkelige
Foreningsliv.

§ 3.
Foreningen er tilsluttet landsdelsforeningen DGI Storkøbenhavn skydning under DGI, og er derved underkastet landsdelsforeningens og hovedorganisationens love og vedtægter.

Foreningen er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og hermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 4.
Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens love og vedtægter, og har dansk statsborgerskab.

Stk. 2. Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, kan dog optages i foreningen, når vedkommende er tilmeldt folkeregistret med fast bopæl i Danmark, eller har fast bopæl i Sydslesvig.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere eller give karantæne til medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter og reglementer, gør sig skyldig i adfærd, der krænker foreningens anseelse, eller på anden måde modarbejder foreningen.

Stk. 3a. Hvis et medlem har et ikke medlem (en tilskuer) med på banen, og lader denne prøve at skyde, vil det medføre eksklusion af klubben.
Ikke-medlemmer kan observere skydningen bag glasruden og er ikke tilladt på skydebanen uden der er en banekommandør/instruktør tilknyttet gæsten.
Af sikkerhedsmæssige grunde skal der altid være en instruktør tilstede, og sikkerhedsreglerne være gennemgået inden skydningen.


Stk. 4. Den udelukkede har ret til at forlange spørgsmålet endeligt påkendt ved første derefter afholdte generalforsamling, men er i mellemtiden forment adgang til foreningen.

§ 5.
Stk. 1. Alle medlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentet opkræves og indbetales for et år ad gangen. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Gyldigt medlemsbevis skal forevises på forlangende.

Stk. 2. Kontingentrestance udover 6 måneder medfører automatisk fortabelse af medlemsret.

Stk. 3. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, hvor hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.

Stk. 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 6.a. Medlemmer der ikke betaler kontingent og ikke dukker op eller går under radaren og forsvinder ud af klubben, samtidigt med at de har våben registreret i klubben, mister retten til disse våben efter 2 år.
Når denne tidsgrænse er overskredet, har klubben ret til at sælge disse våben til markedsværdien og modregne skyldigt kontingent. Dog må udestående kontingent ikke overstige våbnets værdi. I så fald skal våbnet sælges inden den fastsatte tidsgrænse. Evt. overskydende beløb fra salg af våbnet tilfalder klubben.

Stk. 6. b. Så længe medlemmer betaler deres kontingent, men ikke nødvendigvis frekventerer klubben, kan klubben godt opbevare deres våben og løbende tage en dialog om hvorvidt tiden er kommet til at våbnene skal sælges videre eller om det er realistisk at de genoptager sporten. Det afhænger også af klubbens opbevarings kapacitet.

For stk. 6 a. og b. gør det sig gældende at opbevaringen i klubben, under enten skv2 eller skv4, er underordnet.

§ 6.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14. dage før.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, dersom bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom.

§ 7.
Kun fremmødte (aktive) medlemmer, der er fyldt 14 år samt har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, har stemmeret. Gyldigt medlemskort skal medbringes.


§ 8.
Foreningen ledes af en bestyrelse der består af:
a. Formand
b. Næstformand
c. Kasser

Alle valg er for 2 år.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem, der er myndig.

§ 9.
På den årlige generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg.
a. Formand (lige år)
b. Næstformand (ulige år)
c. Kasserer (ulige år)
d. Bestyrelsesmedlemmer. (hvert år)
e. Revisor. (hvert år)
6. Eventuelt.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves for ændring af vedtægter minimum 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning kan begæres.

§ 10.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden.
Foreningens bankkonto administreres ved underskrift af kassereren.


§ 11.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og attesteres af bestyrelsen og revisor.

§ 13.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
Bilag 1.

§ 14.
Stk. 1. Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i en ekstraordinær generalforsamling har stemt herfor.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue, ejendele m.v. DGI Storkøbenhavn.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. december 2000.
§ 14, Stk. 2. rettet på en ekstraordinær generalforsamling den 30. april 2001.
§ 9 og 12 ændret på generalforsamlingen den 21. marts 2006.
§ 3, 9, 10, 12, og 14 ændret og tilrettet på generalforsamlingen den 11. marts 2008.
§ 13, tillæg, se bilag 1. ved generalforsamlingen d. 15. marts 2016.
§ 4, stk. 3a, vedtaget og tilføjet på generalforsamlingen d. 28/3 2017.
§ 5, stk. 6a og 6b, vedtaget og tilføjet på generalforsamling 20/3. 2018.
§ 3. Tilføjet medlemskab af DSF under DSkyU på generalforsamling 30/11 2021.